Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi Opšti uslovi pružanja računovodstvenih usluga i drugih jednokratnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) predstavljaju sastavni deo Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Osnovni ugovor) i istima se uređuju pitanja koja nisu regulisana Osnovnim ugovorom i njegovim aneksima.

1.2. Naknadne izmene Opštih uslova primenjivaće se na Klijente 8 (osam) dana od dana njihovog objavljivanja na sajtu Agencije, na stranici Cenovnik i opšti uslovi/Cene sa čime je Klijent upoznat i saglasan.

2. MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE AGENCIJE I KLIJENTA

2.1. Osnovna međusobna prava i obaveze između Agencije i Klijenta regulisani su Osnovnim ugovorom.

2.2. Ukoliko Osnovnim ugovorom ili njegovim aneksima nije izričito drugačije ugovoreno, Klijentu preduzetniku i Klijenetu pravnom licu koji je po Zakonu razvrstan u mikro pravno lice Agencija sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, Klijetu koji je po Zakonu razvrstan u malo ili srednje pravno lice Agencija sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (ifrs) za male i srednje entitete (MSFI za MSP), a Klijetu koji je po Zakonu razvrstan u veliko pravno lice Agencija sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).